1

GDPR - General Data Protection Regulation. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016.

Qëllimi dhe Objektivat - Krijimi i rregullave për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave të tyre personale dhe rregullave për lëvizjen e të dhënave personale. Rregullorja mbron të drejtat dhe liritë themelore të individëve me fokus në të drejtën e mbrojtjes së të dhënave personale. Lëvizja e lirë e të dhënave personale në Bashkimin Evropian nuk kufizohet ose ndalohet për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale.

Shtrirja materiale - Rregullorja zbatohet për përpunimin automatik të të dhënave personale për përpunimin e jo-automatik të të dhënave personale të përmbajtura në të dhënat apo ata që janë të përfshirë në regjistrin. Rregullorja nuk zbatohet për përpunimin e të dhënave personale nga:

në kryerjen e veprimtarive që nuk bien në fushën e së drejtës së Unionit;
Shtetet Anëtare në kryerjen e veprimtarive që përfshihen në fushëveprimin e Titullit V të Kapitullit 2 të Traktatit të BE-së;
një person fizik gjatë aktiviteteve ekskluzive personale ose shtëpiake;
autoritetet kompetente me qëllim parandalimin, hetimin, zbulimin ose ndjekjen penale të veprave penale ose ekzekutimin e dënimeve penale, duke përfshirë mbrojtjen kundër dhe parandalimin e kërcënimeve ndaj sigurisë publike.
Përpunimi i të dhënave personale nga institucionet, organet, zyrat dhe agjencitë e Bashkimit rregullohet inter alia nga Rregullorja (KE) Nr 45 / 2001. Rregullorja (KE) Nr 45 / 2001 dhe aktet e tjera ligjore të Unionit në lidhje me përpunimin e tillë të të dhënave personale janë në përputhje me parimet dhe rregullat e kësaj Rregulloreje sipas nenit 98. Rregullorja nuk paragjykon zbatimin e Direktivës 2000 / 31 / EC.

Të Dhënat Personale - Rregullorja përpunon dhe zgjeron qëllimin dhe përkufizimin e të dhënave personale. Informacioni personal është çdo informacion në lidhje me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm. Të dhënat personale për këtë arsye janë p.sh.. Të dhënat për personin juridik (i punonjësve të saj tashmë, por po), të dhënat për personat e vdekur, ajo nuk është informacioni që një person të veçantë nuk identifikohen (p.sh.. Vetëm një emër të përbashkët dhe mbiemri) dhe të dhënat personale nuk është e të dhënave anonime, prandaj ato që fillimisht përmbanin identifikimin e personit, por u hoqën nga ai identifikues. Në kontrast me praktikën e mëparshme, Direktiva gjithashtu përfshin adresa dinamike IP ose identifikues të tjerë virtualë midis të dhënave personale.

Detyrimi - Rregullorja është detyruese në tërësinë e saj dhe drejtpërdrejt e zbatueshme në të gjitha Shtetet Anëtare.

Përmbajtja - Rregullorja përcakton parimet e përpunimit të të dhënave personale dhe kushtet për ligjshmërinë e përpunimit të saj. Ai gjithashtu rregullon kushtet e shprehjes së pëlqimit të dhënë në përpunimin e të dhënave dhe sigurimin e informacionit dhe qasjen në të dhënat personale.

Të drejtat e përzgjedhura të subjektit të të dhënave - Përveç kësaj, subjekti i të dhënave ka këto të drejta:

për riparim
fshirja (e drejta për t'u harruar)
për të kufizuar përpunimin

GDPR në Republikën Çeke - Sipas gjetjeve të Dhomës ende nuk ishte fundi i vitit 2017 gatishmërisë së sipërmarrësve të të GDPR lartë, disa nga përgjegjësitë e reja në fushën e privatësisë ndoshta nuk e di. Futja e GDPR nuk duhet të marrë më shumë se një muaj për pronarët e bizneseve.

Për shkollat, futja GDPR do të thotë që ka një marrëveshje të mirë-bërë, sepse në qoftë se disa prindër nuk mund të pajtohen, duke reduktuar mundësinë e paraqitjes së shkollës, ju do të duhet të përdorni bojë e zezë, dhe disa klasa nuk mund të paraqitet në të gjitha. pëlqimi i prindërve do të jetë e nevojshme për të kërkuar, për shembull, në situatat ku fëmija fiton një konkurs matematikës dhe është e lejuar për të xhiruar pëlqimin e prindërve të publikimit të rezultateve të fituesve të konkursit dhe fotot. Mbrojtja e të dhënave personale në shkolla nuk është vetëm për emrat e fëmijëve, por edhe për emrat e prindërve të tyre. Ekziston rreziku që drejtuesit e shkollave gjithmonë të kenë frikë se kanë diçka të gabuar.

Projektligji për përpunimin e të dhënave personale, i miratuar nga qeveria, na lejon të japim pëlqimin për përpunimin e të dhënave pa pëlqimin e prindërve për fëmijët nga vitet 15. Modeli origjinal numëronte 13 për vite, por u rrit me iniciativën e Zyrës për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Sindikatat dhe sindikatat e punëdhënësve kanë kërkuar fluturimin 16 për vite.

Mbrojtja e të dhënave personale në spitale, shkolla dhe komuna duhet të mbikëqyret nga një i dërguar i posaçëm. Në fund të shtatorit, 2017 nuk ishte e qartë për komunat, zyrat dhe firmat se si do të duket puna e komisionerit nëse ata kishin mjaftueshëm për të shpenzuar dhe se si do të merrnin paratë e tyre.

Një vlerësim konservativ i kostos së agjentëve operativ është 600 milion kurora, kosto shtesë do të shpenzohen për analitikat e futjes, kompjuterat e rinj për të besuarit dhe softuerin. Sepse ka një mungesë të profesionistëve të kualifikuar, është e mundur që të përdorin faktin se një specialist mund të punojnë për më shumë bashki, por është e mundur që komunat më të mëdha me një i emëruar nuk do të jetë e mjaftueshme dhe ata kanë nevojë për më shumë. Ministria e Brendshme rekomandoi që një komisioner të punojë për të paktën dhjetë komuna.

ndarjen
Pyetja e pyetur